Winkelwagen


Totaal
0.00

1.

AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

1.1 U gaat ermee akkoord gebonden te zijn door de algemene voorwaarden als hieronder uiteengezet of de aanvullende voorwaarden die sdinbeeld Inc. ("sdinbeeld") van tijd tot tijd publiceert (tezamen de "Gebruiksvoorwaarden" genoemd). Als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden als uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden dient u deze Site niet te bezoeken of te gebruiken.

1.2 Het is sdinbeeld toegestaan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Uw voortgezette gebruik van de Website impliceert dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen. Uw toegang tot en gebruik van de Website zijn onderhevig aan de meest huidige versie van de Gebruiksvoorwaarden, regels en richtlijnen zoals geplaatst op de Website ten tijde van het gebruik. Controleer de link "Gebruiksvoorwaarden" op de startpagina van sdinbeeld.com regelmatig om de op dat moment actuele voorwaarden te bekijken. Als u inbreuk maakt op de Gebruiksvoorwaarden zal uw licentie voor toegang tot of het gebruik van deze Website automatisch worden beëindigd.

2.

INTELLECTUEEL BEZIT; GELIMITEERDE GEBRUIKERSLICENTIE

2.1 U mag de Site betreden en ervan gebruikmaken, op voorwaarde dat u deze Gebruiksvoorwaarden, enige geldige licentieovereenkomst met sdinbeeld en de wet naleeft. sdinbeeld blijft de enige eigenaar van alle rechten, eigendomstitels en belangen met betrekking tot de Site en behoudt zich alle rechten voor die in deze Gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk worden verleend. sdinbeeld kan de Site of enig deel ervan om welke reden dat ook te allen tijde wijzigen, vervangen of stopzetten, met of zonder kennisgeving, en uitsluitend op eigen goeddunken. sdinbeeld stelt de Site ter beschikking zoals deze op de datum van deze Overeenkomst is en beschikbaar is.

2.2 Alle inhoud op deze Website, waaronder doch niet beperkt tot Afbeeldingen, Videomateriaal, Muziek en soortgelijke metadata (tezamen de "sdinbeeld Inhoud" genoemd), evenals de selectie en indeling van de sdinbeeld Inhoud, worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechtwetten en -verdragen. Enig ongeautoriseerd gebruik van sdinbeeld Inhoud maakt een inbreuk op dergelijke wetten en deze Gebruiksvoorwaarden. Behalve indien uitdrukkelijk hierin aangegeven of uiteengezet in een afzonderlijke licentieovereenkomst tussen u en sdinbeeld, geeft sdinbeeld geen uitdrukkelijke of geïmpliceerde toestemming om de Site of sdinbeeld Inhoud te gebruiken. Het is u niet toegestaan om de Website of sdinbeeld Inhoud te kopiëren, opnieuw te publiceren, in te sluiten, te linken, te downloaden, over te dragen, te wijzigen, aan te passen, hiervan afgeleide werken te maken, uit te lenen, te verhuren, te verkopen, toe te wijzen, te verspreiden, weer te geven, uit te voeren, te licentiëren, hiervoor een sublicentie te verlenen of hierop 'reversed engineering' toe te passen. Daarnaast is het u niet toegestaan data mining, robots of soortgelijke gegevens en/of afbeeldingsverzamelingstechnieken en extractiemethoden toe te passen in verband met de Website of sdinbeeld Inhoud.

2.3 Tenzij u een licentieovereenkomst aangaat met sdinbeeld is het u niet toegestaan sdinbeeld Inhoud te downloaden, verspreiden, weer te geven en/of te kopiëren.

2.4 U mag in de sdinbeeld Inhoud geen watermerken of auteursrechtvermeldingen verwijderen.

3.

sdinbeeld HANDELSMERK

3.1 Voor de doeleinden van deze Gebruiksvoorwaarden betekent de term "Handelsmerk(en)" alle juridische of geregistreerde handelsmerken, logo's, servicemerken, handelsnamen, internetdomeinnamen, of andere indicaties die nu of in de toekomst door sdinbeeld gebruikt zullen worden.

3.2 Niets hierin vermeld garandeert of wordt opgesteld om u rechten te verlenen om een sdinbeeld Handelsmerk te gebruiken, tenzij nadrukkelijk vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden.

3.3 U gaat ermee akkoord dat u sdinbeelds Handelsmerken niet zult gebruiken op manieren die de Handelsmerken of sdinbeeld op enige wijze bezoedelen, in diskrediet brengen of nadelig weerspiegelen.

3.4 U gaat ermee akkoord dat u de rechtsgeldigheid van sdinbeeld Handelsmerken of de door sdinbeeld geclaimde Handelsmerkrechten niet aanvecht of op andere wijze uitdaagt (bijvoorbeeld door middel van juridische actie of dergelijks), of iemand anders assisteert of aanmoedigt dit te doen.

3.5 U gaat ermee akkoord dat u geen sdinbeeld Handelsmerken of variant daarop (inclusief andere of foutieve spellingen) als domeinnaam of als onderdeel van een domeinnaam gebruikt, ongeacht het top-level domein, of als metatag, trefwoord of ander type programmeringscode of -data.

3.6 U mag op geen enkel moment, zonder sdinbeelds vooraf gegeven schriftelijke toestemming enig woord of markering gelijkaardig aan of makkelijk te verwarren met sdinbeelds Handelsmerk, adopteren of gebruiken,

3.7 De aanblik en het gevoel van de sdinbeeld website, inclusief alle paginakoppen, aangepaste grafische beelden, knoppictogrammen, en schrift is, is de handelsaankleding en/of het handelsmerk of servicemerk van sdinbeeld en mag niet geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd of geïmiteerd, zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van sdinbeeld.

3.8 Alle andere handelsmerken, produktnamen en bedrijfsnamen of logo's die op de sdinbeeldwebsite gebruikt worden of daarop verschijnen zijn het eigendom van haar respectievelijke eigenaars. Referenties naar andere produkten, services, processen of andere informatie, via handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of op een andere manier vertegenwoordigt of impliceert geen bevestiging, sponsoring or aanbeveling daarvan door sdinbeeld, tenzij uitdrukkelijk zo vermeld.

3.9 U mag geen sdinbeeld handelsmerk, logo, Afbeelding or ander grafisch eigendom van sdinbeeld gebruiken waarmee naar de sdinbeeldwebsite gelinkt wordt zonder vooraf verleende schriftelijke toestemming van sdinbeeld.

3.10 U mag geen hotlink naar de sdinbeeldwebsite of een Afbeelding plaatsen zonder vooraf verleende schriftelijke toestemming van sdinbeeld.

4.

DOOR U VERSTREKTE INFORMATIE

4.1 Het is sdinbeeld (of derden die namens sdinbeeld handelen) toegestaan om informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de Site. Platformen van derden waarmee u de Site betreedt, verzamelen mogelijk informatie met betrekking tot uw gebruik van hun platform en dergelijke informatie kan aan sdinbeeld beschikbaar worden gesteld, doch in overeenstemming met uw van toepassing zijnde overeenkomst met dergelijk platform. Het verzamelen en gebruiken van al zulke informatie door sdinbeeld dient te allen tijde in overeenstemming te zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, de sdinbeeld Privacy Verklaring en het van toepassing zijnde recht.

4.2 sdinbeeld zal uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam en adres, gebruiken en beschermen in overeenstemming met de sdinbeeld-privacyverklaring, waarvan de inhoud in deze gebruiksvoorwaarden is opgenomen bij wijze van referentie.

5.

UW INHOUD

5.1 Voor afbeeldingen, videomateriaal, tekst, audio of andere inhoud die u uploadt of plaatst op de Site („Uw inhoud“) garandeert u en gaat u ermee akkoord dat: (i) u alle benodigde rechten bezit om Uw inhoud te verzenden naar de Site en kent u de licenties toe als hierin uiteengezet; (ii) sdinbeeld geen licenties van derden dient te verkrijgen of royalty's te dient betalen aan derden met betrekking tot Uw inhoud; (iii) Uw inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten; en (iv) Uw inhoud voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden en alle van toepassing zijnde wetten.

5.2 Door het uploaden van uw Inhoud kent u sdinbeeld een beperkte, wereldwijde, niet-exclusieve en royaltyvrije licentie toe en het recht om uw Inhoud te kopiëren, over te dragen, te verspreiden, te openbaren en weer te geven (via alle media die bekend is ten tijde van het aanmaken of daarna) en om afgeleide werken te maken van Uw inhoud met het doel u de mogelijkheid te bieden Uw inhoud te bewerken en weer te geven via de Site of Uw inhoud te behouden voor geschillen, juridische processen of onderzoeken. De voornoemde licenties blijven aanhouden tot u uw inhoud van de website verwijdert. In dat geval worden de licenties beëindigd binnen een commercieel redelijke periode. Niettegenstaande het voorgaande, blijft de licentie voor juridische archiverings- en bewaringsdoeleinden voor onbepaalde duur bestaan.

5.2 Door het uploaden van uw Inhoud kent u sdinbeeld een beperkte, wereldwijde, niet-exclusieve en royaltyvrije licentie toe en het recht om uw Inhoud te kopiëren, over te dragen, te verspreiden, te openbaren en weer te geven (via alle media die bekend is ten tijde van het aanmaken of daarna) en om afgeleide werken te maken van Uw inhoud met het doel u de mogelijkheid te bieden Uw inhoud te bewerken en weer te geven via de Site of Uw inhoud te behouden voor geschillen, juridische processen of onderzoeken. De voornoemde licenties blijven aanhouden tot u uw inhoud van de website verwijdert. In dat geval worden de licenties beëindigd binnen een commercieel redelijke periode. Niettegenstaande het voorgaande, blijft de licentie voor juridische archiverings- en bewaringsdoeleinden voor onbepaalde duur bestaan.

5.3 Het is niet toegestaan video's, afbeeldingen, tekst, audio-opnames of andere inhoud te uploaden, posten of verzenden die:

  • Inbreuk maken op de auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten of andere publicatie- of privacyrechten van derden;
  • pornografische, beledigende of anderszins onwettige of immorele inhoud bevatten.
  • minderjarigen uitbuiten;
  • onwettige of gewelddadige handelingen bevatten;
  • wreedheden of geweld tegenover dieren bevatten;
  • aanzetten tot frauduleuze handelingen of aanleiding geven tot misleidende advertenties of oneerlijke concurrentie;
  • of Inbreuk maken op de wet, statuten of regelgeving.

5.4 U mag de Inhoud van sdinbeeld voor geen enkel doeleinde gebruiken voordat u een licentie hebt verkregen voor het gebruik van dergelijke sdinbeeld Inhoud. Elk gebruik van sdinbeeld Inhoud door u wordt beheerst door de van toepassing zijnde licentieovereenkomst die afzonderlijk is gesloten tussen u en sdinbeeld. Het openbaar weergeven en/of verspreiden van enige sdinbeeld Inhoud met watermerk of niet onder licentie (verwerkt in enig afgeleid werk of op zichzelf) wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht.

6.

CLAIMS M.B.T. OVERTREDINGEN / DMCA NOTIFICATIES

6.1 Als u denkt dat een afbeelding of ander materiaal dat beschikbaar is gesteld door sdinbeeld een inbreuk maakt op auteursrechten die in uw bezit zijn of die zich in uw macht bevinden, kunt u sdinbeeld hiervan op de hoogte stellen op de manier zoals uiteengezet in onze DMCA Copyright Infringement Notice Policy.

7.

LIMITATIES

7.1 U gaat ermee akkoord dat u niet:

  • Zich met praktijken zult bezighouden die inbreuk maken op de wet of de rechten van sdinbeeld of een derde.
  • De van toepassing zijnde wetten of regelgeving overtreden met betrekking tot de toegang tot of het gebruik van de Website, of u inlaten met activiteiten die verboden zijn volgens deze Gebruiksvoorwaarden.
  • Inbreuk maken op de rechten van sdinbeeld of een derde (inclusief de privacy- en publiciteitsrechten) of een ander misbruiken, bestoken, belasteren, aanvallen, stalken of bedreigen.

8.

BEPERKING EN BEËINDIGING VAN GEBRUIK

8.1 sdinbeeld mag uw toegang tot een gedeelte van of de gehele Site en/of inhoud naar eigen inzicht op elk moment blokkeren, beperken, ongeschikt maken, uitstellen of beëindigen, zonder vooraf gegeven waarschuwing of verplichting aan u. Om het even welk gedrag van u dat er naar het oordeel van sdinbeeld voor zorgt dat een andere persoon of entiteit de Site niet of niet ten volle kan gebruiken of er geen plezier aan beleeft, is strikt verboden en kan resulteren in de beëindiging van uw toegang tot de Site zonder verder bericht.

9.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

9.1 Indien de Site toegankelijk is vanaf een platform van derden of sdinbeeld links van haar Site naar platformen van derden aanbiedt of derden toestemming geeft een link te plaatsen vanaf hun platform naar de Site van sdinbeeld, dan dient u te begrijpen en ermee in te stemmen dat sdinbeeld geen enkele garantie geeft, uitdrukkelijk noch geïmpliceerd, en geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud of praktijken van dergelijke derden of hun platformen. Dergelijke platformen vallen niet onder het toezicht van sdinbeeld en sdinbeeld biedt deze links alleen aan voor uw gemak en geeft er geen expliciete toestemming voor. Het opnemen van een link kan geenszins worden beschouwd als een vorm van partnerschap, verbondenheid, goedkeuring, toestemming of aanname door sdinbeeld.

10.

GARANTIE EN DISCLAIMERS

10.1 Uw gebruik van de Site is op uw eigen risico. De Site, zoals aangeboden door sdinbeeld onder deze Gebruiksvoorwaarden, is "in de zich alsdan bevindende staat" zonder garanties, uitdrukkelijk noch geïmpliceerd, wettelijk of anderszins. sdinbeeld weigert uitdrukkelijk alle eventuele garanties, uitdrukkelijk en geïmpliceerd, voor elke individuele Dienst die beschikbaar is via de Site, waaronder doch niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-overtreding en andere garanties die zich volgens de wet kunnen voordoen. Niettegenstaande het voornoemde geeft sdinbeeld geen garanties dat: (i) de Website aan uw eisen zal voldoen; (ii) de toegang tot de Website ononderbroken zal zijn; (iii) de kwaliteit van de Website aan uw verwachtingen zal voldoen; en (iv) dat eventuele fouten of defecten van de Website, diensten of materialen zullen worden rechtgezet. sdinbeeld geeft geen garantie dat de Site is toegestaan binnen uw rechtsgebied, dat Uw inhoud die door u is verzonden beschikbaar zal worden gesteld via de Site of dat de Site aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat sdinbeeld bepaalde functies van de Site zal blijven ondersteunen. Voor zover een eventuele afwijzing of beperkte aansprakelijkheid niet van toepassing is, worden alle van toepassing zijnde, uitdrukkelijke, geïmpliceerde en wettelijke garanties beperkt tot een duur van dertig (30) dagen na de datum waarop u de Site voor het eerst heeft gebruikt, waarbij na een dergelijke periode geen garanties meer van toepassing zullen zijn.

11.

SCHADELOOSSTELLING

11.1 U gaat ermee akkoord om sdinbeeld, haar dochterondernemingen, verbonden ondernemingen, licentieverstrekkers, medewerkers, vertegenwoordigers, derde-informatieverstrekkers, indieners en onafhankelijke freelancers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen vorderingen, schade, kosten, aansprakelijkheid en uitgaven (waaronder, maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten) die voortkomen uit of verband houden met uw handelswijze, uw gebruik van de Site of het niet in staat zijn daartoe, uw (vermeende) tekortkoming in de nakoming van de websitegebruiksvoorwaarden of van enige verklaring of garantie hierin opgenomen, uw ongeautoriseerde gebruik van de inhoud van sdinbeeld of uw inbreuk op andere rechten.

12.

OVERIGE VOORWAARDEN

12.1 Alle geschillen en vorderingen die voorvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of de schending ervan, zullen, veeleer dan voor de rechter, worden opgelost door middel van bindende bemiddeling in overeenstemming met de Commerciële Bemiddelingsregels van de American Arbitration Association of het Internationale Centrum voor Beslechting van Geschillen die gelden op de datum dat de bemiddeling begint, waarbij het arbitrale vonnis van de bemiddelaar(s) aan de rechter van elk rechtsgebied bevoegd voor het vonnis zelf of voor de relevante partij of zijn eigendommen kan worden voorgelegd. De plaats van bemiddeling is de Amerikaanse staat en het gerechtelijk arrondissement New York. De taal waarin bemiddeling, door één enkel arbiter, dient plaats te vinden is het Engels. Elke partij draagt zijn deel van de bemiddelingskosten. sdinbeeld heeft ook het recht om alle gerechtelijke en billijke zaken of procedures voor enige bevoegde rechtbank in te zetten of aan enige bevoegde rechtbank voor te leggen met het doel om tegen u voorlopige gerechtelijke maatregelen te treffen of andere voorzieningen te verkrijgen, indien dit volgens sdinbeeld nodig of wenselijk is.

12.2 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en zullen geïnterpreteerd worden conform het recht van de Staat New York, zonder erkenning van de regels van voornoemde staat met betrekking tot tegenstrijdig recht.

12.3 De bepalingen in de licentieovereenkomst die u hebt gesloten met sdinbeeld hebben voorrang in geval van strijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de bepalingen in dergelijke licentieovereenkomst.

12.4 Deze Gebruiksvoorwaarden dienen te worden geïnterpreteerd noch in het voordeel, noch in het nadeel van enige partij, maar volgens de eerlijke betekenis van de bepalingen in deze Voorwaarden. De ongeldigheid of het niet kunnen handhaven van enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden zal de geldigheid of handhaafbaarheid van alle overige bepalingen of voorwaarden niet beïnvloeden.